Quality. Respect. Excellence.

Årsstämma i Ferronordic AB (publ) hölls den 12 maj 2021 utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Kallelse till stämman publicerades 14 april 2021. Kallelsen, och and information som är relevant för årsstämman 2021 finns tillgänglig på länken nedan.

Årsstämma 2021  

Tidigare bolagsstämmor
Dokumentarkiv

Riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 12 maj 2021 fastställde följande riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare. 

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordics ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och ändringar i befintliga avtal som görs därefter.

Grundläggande principer

Ersättning till ledningen baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader där Ferronordic verkar. Ersättning ska även vara konkurrenskraftig i syfte att attrahera och behålla kompetenta ledningspersoner.

Fasta ersättningar

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan samt den enskilde ledningspersonens ansvarsområde och prestation. Ledningspersoner bosatta i utlandet med lön i rubel eller annan lokal valuta kan få sin fasta ersättning justerad för att reflektera valutakursförändringar.

Rörliga ersättningar

Utöver fast ersättning kan ledningen erhålla rörlig ersättning. Rörlig ersättning betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela koncernen och/eller del av koncernens verksamhet som ledningspersonen i fråga ansvarar. Rörlig ersättning för VD ska inte överstiga 100% av den fasta ersättningen. Rörlig ersättning för övriga ledningspersoner ska inte överstiga 50% av den fasta ersättning. Undantag kan göras för ledningspersoner vars arbete till övervägande del består av försäljning, för vilka den rörliga ersättningen dock inte ska överstiga 200% av den fasta ersättning.

Andra förmåner

Ledningspersoner har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Därutöver kan tjänstebostad och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende ledningspersoner.

Pensionsersättningar

Utöver sådana pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag ska inte överstiga 12 månader.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller ledningens löner och andra anställningsvillkor

Ersättningsutskottet ansvarar för att:

1)      bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen,

2)      uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen,

3)      uppfölja och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt

4)      uppfölja och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om:

1)      VD:s lön och andra anställningsvillkor, och

2)      principer för ersättning till ledningen i övrigt (inklusive pension och avgångsvederlag).

Ersättningsutskottet ska dessutom granska och inför styrelsen föreslå de aktierelaterade incitamentprogram som beslutas av bolagsstämman.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans prövning av förslaget till riktlinjer

Ersättningar till ledningen som beslutats men inte förfallit vid årsstämman 2020 faller inom ramen för ovanstående riktlinjer.

Revisionsutskottet

Styrelsen har beslutat att revisionsutskottet skall bestå av Annette Brodin Rampe, Niklas Florén, Håkan Eriksson (ordförande) och Staffan Jufors. Niklas Florén är oberoende och kvalificerad ledamot. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt, med undantag för Håkan Eriksson, större aktieägare. Revisionsutskottet skall säkerställa kvaliteten i de finansiella rapporterna, upprätthålla kontakten med koncernens revisorer, övervaka revisorernas oberoende och objektivitet, förbereda valet av revisorer (i samarbete med valberedningen), övervaka intern kontroll, samt behandla andra relaterade frågor.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har beslutat att ersättningsutskottet skall bestå av Annette Brodin Rampe, Aurore Belfrage, Håkan Eriksson och Staffan Jufors (ordförande). Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt, med undantag för Håkan Eriksson, större aktieägare.

På årsstämman den 25 juni 2020 omvaldes KPMG AB till Ferronordics revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ansvarig revisor är auktoriserade revisorn Mats Kåvik. KPMG och Mats Kåvik utför inga tjänster som föranleder att deras oberoende skulle kunna ifrågasättas. Inte heller de tjänster som revisorerna utfört för Ferronordic inom eller utanför ramen för revisionsuppdraget föranleder att detta förhållande skulle ändras.Inför årsstämman 2021 består Ferronordics valberedning av följande personer:

 • Caroline Sjösten, företrädande Swedbank Robur;

 • Anders Blomqvist, företrädande anställda i Ferronordic;

 • Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående; och

 • Jörgen Olsson (ordförande), företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB


 • Staffan Jufors
 • Annette Brodin Rampe
 • Aurore Belfrage
 • Niklas Florén
 • Lars Corneliusson
 • Erik Eberhardson
 • Håkan Eriksson

 • Lars Corneliusson
 • Henrik Carlborg
 • Nadezhda Semiletova
 • Erik Danemar
 • Onur Gucum
 • Dan Eliasson
 • Anton Zhelyapov
 • Ceren Wende
 • Martin Bauknecht