Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Q1 2024: En bra början i USA

FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Nettoomsättningen ökade 86% till 1 172 MSEK (631)
  • Rörelseresultatet ökade 247% till 21 MSEK (-14)
  • Rörelsemarginalen ökade till 1,8% (-2,2)
  • Periodens resultat ökade 939% till 70 MSEK (7)
  • Resultatet per aktie* uppgick till 4,83 SEK (0,46)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124 MSEK (-126)
MSEK (eller som angivet)
2024 Q1
2023 Q1
%
2023 FY
Nettoomsättning
2024 Q1 1 172
2023 Q1 631
% 86%
2023 FY 2 863
Bruttovinst
2024 Q1 231
2023 Q1 85
% 173%
2023 FY 377
Rörelseresultat
2024 Q1 21
2023 Q1 -14
% 247%
2023 FY -115
Periodens resultat
2024 Q1 70
2023 Q1 7
% 939%
2023 FY -107
Resultat per aktie, SEK*
2024 Q1 4,83
2023 Q1 0,46
% 939%
2023 FY -7,39
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2024 Q1 124
2023 Q1 -126
%
2023 FY -27
Nettoskuld (nettokassa)
2024 Q1 1 542
2023 Q1 -681
%
2023 FY 1 349
Bruttomarginal, %
2024 Q1 19,7%
2023 Q1 13,4%
% 6,3pp
2023 FY 13,2%
Rörelsemarginal, %
2024 Q1 1,8%
2023 Q1 -2,2%
% 4,0pp
2023 FY -4,0%
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2024 Q1 20%
2023 Q1 23%
% -3,4pp
2023 FY 20%
Eget kapital/summa tillgångar, %
2024 Q1 33%
2023 Q1 59%
% -25,4pp
2023 FY 34%
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM%
2024 Q1 -2%
2023 Q1 11%
% -12,9pp
2023 FY -3%
Avkastning på eget kapital, LTM%
2024 Q1 -2%
2023 Q1 26%
% -28,3pp
2023 FY -6%

*Före utspädning.

Lars Corneliusson
Lars Corneliusson, VD Ferronordic

Första kvartalet 2024


Första kvartalet 2024 var vårt första hela kvartal med Rudd Equipment Company. Vår expansion till USA har börjat bra. Under första kvartalet uppgick omsättningen till 699 MSEK med ett rörelseresultat på 60 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 8,6%. Vi tog marknadsandelar, särskilt inom det viktiga segmentet ramstyrda dumprar, vilket bådar gott för framtida försäljning av service och reservdelar. Efter fyra månader i USA ser vi än mer positivt på våra framtida möjligheter. Rudd är redan ett välskött och lönsamt företag, men vi ser möjligheter att både växa och förbättra lönsamheten genom att på lång sikt ta marknadsandelar, öka maskinpopulationen och ta en större andel av potentiell eftermarknadsförsäljning.

I Tyskland är situationen fortfarande utmanande. Efterfrågan är svag och kunderna skjuter upp förnyelse av sina lastbilsflottor. Aktiviteten i våra verkstäder var dock fortsatt hög och eftermarknadsförsäljningen ökade med 9%. Arbetet med att sänka kostnaderna och skapa en smidigare organisation fortsatte under kvartalet. Vi fortsätter att utveckla vår eftermarknadsverksamhet och investerar i e-mobilitet. Vår verksamhet för hållbara transportlösningar har utökat sin uthyrningsflotta till 40 elektriska lastbilar. Lagret minskade men är fortfarande högt. Arbetet med att normalisera lagret i Tyskland fortsätter. Omsättningen i Tyskland minskade med 20% till 439 MSEK. Rörelseresultatet minskade till
-12 MSEK.

Trots att Kazakstans ekonomi fortsatte att växa, minskade marknaden för anläggningsutrustning. Vår försäljning av nya och begagnade maskiner minskade medan eftermarknadsaffären var mer stabil. Vi räknar med att lagernivån kommer att normaliseras under 2024. Omsättningen minskade till 34 MSEK, eller 3% av Koncernens omsättning. Rörelseresultatet minskade till -3 MSEK.

För Koncernen ökade omsättningen med 86% till 1 172 MSEK, främst på grund av konsolideringen av den amerikanska verksamheten. Rörelseresultatet för Koncernen uppgick till 21 MSEK. Koncernens nettoskuld på ökade till 1 542 MSEK, främst till följd av förvärvet av den amerikanska verksamheten.

Vi är optimistiska om vår expansion till USA och möjligheterna där. USA är världens näst största marknad för anläggnings-maskiner. Efterfrågan stöds av en dynamisk ekonomi och omfattande stödprogram för investeringar i infrastruktur. Den tyska ekonomin ser för närvarande svag ut. Vi vidtar åtgärder för att göra vår organisation mer effektiv och motståndskraftig. Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan inom eftermarknadsverksamheten och är optimistiska om de långsiktiga möjligheterna i den tyska marknaden. Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet i Kazakstan.