Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

ANDRA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökade 6% till 1 691 MSEK (1 590)
 • Rörelseresultatet ökade 2% till 147 MSEK (144)
 • Rörelsemarginalen minskade till 8,7% (9,0)
 • Periodens resultat minskade 63% till 32 MSEK (86)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,20 SEK (5,94)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (120)

JANUARI- JUNI 2022

 • Nettoomsättningen ökade 20% till 3 436 MSEK (2 856)
 • Rörelseresultatet ökade 14% till 255 MSEK (224)
 • Rörelsemarginalen minskade till 7,4% (7,8)
 • Periodens resultat minskade 34% till 95 MSEK (142)
 • Resultatet per aktie uppgick till 6,50 SEK (9,79)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23 MSEK (211)
MSEK (eller som angivet)
2022 Q2
2021 Q2
%
2022 6M
2021 6M
%
FY2021
Nettoomsättning
2022 Q2 1,691
2021 Q2 1,590
% 6%
2022 6M 3,436
2021 6M 2,856
% 20%
FY2021 6,212
Bruttovinst
2022 Q2 356
2021 Q2 286
% 24%
2022 6M 656
2021 6M 501
% 31%
FY2021 1,111
Rörelseresultat
2022 Q2 147
2021 Q2 144
% 2%
2022 6M 255
2021 6M 224
% 14%
FY2021 483
Periodens resultat
2022 Q2 32
2021 Q2 86
% -63%
2022 6M 95
2021 6M 142
% -34%
FY2021 339
Resultat per aktie, SEK*
2022 Q2 2.20
2021 Q2 5.94
% -63%
2022 6M 6.50
2021 6M 9.79
% -34%
FY2021 23.33
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2022 Q2 39
2021 Q2 120
%  
2022 6M 23
2021 6M 211
%  
FY2021 457
Nettoskuld (nettokassa)
2022 Q2 712
2021 Q2 143
%  
2022 6M 712
2021 6M 143
%  
FY2021 198
Bruttomarginal, %
2022 Q2 21.0%
2021 Q2 18.0%
% 3.1pp
2022 6M 19.1%
2021 6M 17.5%
% 1.6pp
FY2021 17.9%
Rörelsemarginal, %
2022 Q2 8.7%
2021 Q2 9.0%
% -0.4pp
2022 6M 7.4%
2021 6M 7.8%
% -0.4pp
FY2021 7.8%
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2022 Q2 14%
2021 Q2 3%
% 10.8pp
2022 6M 14%
2021 6M 3%
% 10.8pp
FY2021 2%
Eget kapital/summa tillgångar, %
2022 Q2 37%
2021 Q2 25%
% 10.9pp
2022 6M 37%
2021 6M 25%
% 10.9pp
FY2021 28%
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM%
2022 Q2 23%
2021 Q2 23%
% -0.4pp
2022 6M 23%
2021 6M 23%
% -0.4pp
FY2021 29%
Avkastning på eget kapital, LTM%
2022 Q2 22%
2021 Q2 30%
% -8.0pp
2022 6M 22%
2021 6M 30%
% -8.0pp
FY2021 36%
Lars Corneliusson
Lars Corneliusson, VD Ferronordic

ANDRA KVARTALET 2022


"Förutsättningarna för vår verksamhet i Ryssland har fortsatt att försämras. Ytterligare sanktioner har införts och Volvo och vissa andra nyckelpartners har fortsatt avbrutit försäljningen till Ryssland. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet i Ryssland följer tillämplig lag. Där det är tillåtet har vi än så länge fortsatt att betjäna våra kunder. Vi utvärderar nu strategiska alternativ för den ryska verksamheten, inklusive försäljning av hela eller delar av den, eller nedskärningar för att driva den vidare i begränsad omfattning. Under kvartalet har vi arbetat för att isolera den ryska verksamheten från övriga delar av koncernen för att säkerställa att potentiella negativa effekter från den ryska verksamheten inte ska spilla över på våra andra marknader.

I Ryssland minskade vår försäljning av nya och begagnade maskiner i enheter med 64% respektive 48%. Vi förväntar oss att försäljningen kommer fortsätta att minska allt eftersom våra säljbara lager minskar och fler restriktioner träder i kraft. Sammantaget minskade nettoomsättningen i Ryssland/CIS med 20% i rubel men ökade med 5% i svenska kronor till 1 315 MSEK. Rörelsemarginalen minskade. Rörelseresultatet var oförändrat på 157 MSEK.

Våra verksamheter i Kazakstan och Tyskland utvecklas väl och vi fortsätter att stärka våra positioner på dessa marknader. I Tyskland lanserar vi nu elektriska lastbilar från både Volvo och Renault Trucks. Vi är vidare på väg att starta en uthyrningsverksamhet för elektriska lastbilar. Vi kommer även närmare att vända den tyska verksamheten till vinst. Samtidigt fortsätter vi att söka efter möjligheter att utöka verksamheten, både vad gäller nya tjänster och produkter samt nya marknader.

Den tyska marknaden för tunga lastbilar minskade med 6% under andra kvartalet 2022. Vår försäljning av nya lastbilar minskade med 4% i enheter och vi tog ytterligare marknadsandelar. Vår begagnade lastbilsverksamhet fortsatte att bidra till omsättningen och eftermarknads-försäljningen ökade med 28%. Vi räknar nu med att nå positivt rörelseresultat någon gång under andra halvåret 2022. Den totala nettoomsättningen i Tyskland ökade med 12% till 375 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 23% till -10 MSEK.

Det är turbulenta tider. I ett längre perspektiv tror vi dock att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på marknaderna i Kazakstan och Tyskland förblir starka."