Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

TREDJE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen minskade -11% till 1 479 MSEK (1 661)
 • Rörelseresultat ökade 206% till 451 MSEK (147)
 • Justerat* rörelseresultat minskade -12% till 130 MSEK (147)
 • Justerad* rörelsemarginal minskade till 8,8% (8,9)
 • Periodens resultat ökade 237% till 366 MSEK (109)
 • Resultatet per aktie uppgick till 25,20 SEK (7,48)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 240 MSEK (327)

JANUARI- SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade 9% till 4 915 MSEK (4 517)
 • Rörelseresultat ökade 91% till 706 MSEK (371)
 • Justerat* rörelseresultat ökade 4% till 385 MSEK (371)
 • Justerad* rörelsemarginal minskade till 7,8% (8,2)
 • Periodens resultat ökade 84% till 461 MSEK (251)
 • Resultatet per aktie uppgick till 31,70 SEK (17,27)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 263 MSEK (538)
SEK m (or as stated)
2022 Q3
2021 Q3
%
2022 9M
2021 9M
%
FY2021
Nettoomsättning
2022 Q3 1,479
2021 Q3 1,661
% -11%
2022 9M 4,915
2021 9M 4,517
% 9%
FY2021 6,212
Bruttovinst
2022 Q3 365
2021 Q3 324
% 13%
2022 9M 1,021
2021 9M 825
% 24%
FY2021 1,111
Rörelseresultat
2022 Q3 451
2021 Q3 147
% 206%
2022 9M 706
2021 9M 371
% 91%
FY2021 483
Rörelseresultat justerat*
2022 Q3 130
2021 Q3 147
% -12%
2022 9M 385
2021 9M 371
% 4%
FY2021 483
Periodens resultat
2022 Q3 366
2021 Q3 109
% 237%
2022 9M 461
2021 9M 251
% 84%
FY2021 339
Resultat per aktie, SEK*
2022 Q3 25.20
2021 Q3 7.48
% 237%
2022 9M 31.70
2021 9M 17.27
% 84%
FY2021 23.33
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2022 Q3 240
2021 Q3 327
%  
2022 9M 263
2021 9M 538
%  
FY2021 457
Nettoskuld (nettokassa)
2022 Q3 579
2021 Q3 -75
%  
2022 9M 579
2021 9M -75
%  
FY2021 198
Bruttomarginal, %
2022 Q3 24.7%
2021 Q3 19.5%
% 5.1pp
2022 9M 20.8%
2021 9M 18.3%
% 2.5pp
FY2021 17.9%
Rörelsemarginal, %
2022 Q3 30.5%
2021 Q3 8.9%
% 21.6pp
2022 9M 14.4%
2021 9M 8.2%
% 6.2pp
FY2021 7.8%
Rörelsemarginal justerat*, %
2022 Q3 8.8%
2021 Q3 8.9%
% -0.1pp
2022 9M 7.8%
2021 9M 8.2%
% -0.4pp
FY2021  
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2022 Q3 18%
2021 Q3 0%
% 18.4pp
2022 9M 18%
2021 9M 0%
% 18.4pp
FY2021 2%
Eget kapital/summa tillgångar, %
2022 Q3 42%
2021 Q3 27%
% 15.0pp
2022 9M 42%
2021 9M 27%
% 15.0pp
FY2021 28%
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM%
2022 Q3 31%
2021 Q3 27%
% 3.6pp
2022 9M 31%
2021 9M 27%
% 3.6pp
FY2021 29%
Avkastning på eget kapital, LTM%
2022 Q3 35%
2021 Q3 31%
% 3.5pp
2022 9M 35%
2021 9M 31%
% 3.6pp
FY2021 36%
Lars Corneliusson
Lars Corneliusson, VD Ferronordic

Tredje kvartalet 2022


"Förutsättningarna för vår verksamhet i Ryssland fortsätter att försämras. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet i Ryssland följer tillämpliga lagar. Vår verksamhet är begränsad i omfattning, men där det är möjligt fortsätter vi att betjäna våra kunder. Inför en osäker framtid arbetar vi aktivt för att kunna sälja vår verksamhet i Ryssland. Under kvartalet kom vi överens med Volvo CE och Sandvik om att säga upp våra återförsäljaravtal för Ryssland. Från Volvo CE utgick en ersättning på 321 MSEK för uppkomna och potentiella kostnader och förluster relaterade till uppsägningen.

Samtidigt fortsätter vi att utveckla våra verksamheter i Kazakstan och Tyskland. Under kvartalet blev vi distributör för Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland och Kazakstan. I Tyskland intensifierar vi vårt arbete med att marknadsföra elektriska lastbilar från Volvo och Renault, både som återförsäljare och genom uthyrning. Inom ramen för denna satsning fick vi våra första statsbidrag för elektriska lastbilar. I Kazakstan söker vi möjligheter att utveckla contracting services. Samtidigt letar vi även efter möjligheter att utöka vår affärsverksamhet, både vad gäller nya produkter och tjänster samt nya marknader.

I Tyskland minskade vår försäljning av nya lastbilar med 5%, främst som ett resultat av utbudsbegränsningar. Vår eftermarknadsverksamhet växte däremot med 42%. Som ett resultat av denna ändring i omsättningsfördelning ökade vår bruttomarginal med 3 procentenheter. Vi behöver dock fortsätta att utöka vår servicetäckning och ta marknadsandelar inom både service och lastbilsförsäljning. Under tredje kvartalet startade vi en ny verkstad i Aschaffenburg och tecknade ett hyresavtal för ett centrum för begagnade lastbilar i Coswig. Vi tror att vi kommer att uppnå ett tempo för ett neutralt rörelseresultat i Tyskland före årsskiftet.

I Tyskland fortsätter vi att se en stark efterfrågan på service och lastbilar, med utbudsbegränsningar som hittills har begränsat marknadstillväxten. Den makroekonomiska osäkerheten kommer dock sannolikt att påverka den tyska ekonomin. I ett längre perspektiv tror vi dock att de underliggande förhållandena och affärsmöjligheterna på de kazakiska och tyska marknaderna förblir starka."