Bolagsstyrning

På våra sidor för bolagsstyrning hittar du information om våra bolagsstämmor, valberedning, styrelse, företagsledning och annan information om bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

2023
2024-04-16
Bolagsstyrningsrapport 2023
2022
2023-04-13
Bolagsstyrningsrapport 2022
2021
2022-04-13
Bolagsstyrningsrapport 2021
2020
2021-04-14
Bolagsstyrningsrapport 2020
2019
2020-04-14
Bolagsstyrningsrapport 2019
2018
2019-04-15
Bolagsstyrningsrapport 2018
2017
2018-03-29
Bolagsstyrningsrapport 2017
2016
2017-04-19
Bolagsstyrningsrapport 2016
2015
2016-04-16
Bolagsstyrningsrapport 2015
2014
2015-04-20
Bolagsstyrningsrapport 2014
2013
2014-04-16
Bolagsstyrningsrapport 2013
Valberedning

Inför årsstämman 2024 består Ferronordics valberedning av följande personer:

 • Lars Hagerud, företrädande AltoCumulus
 • Anders Blomqvist, företrädande anställda i Ferronordic
 • Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående; och
 • Jörgen Olsson (ordförande), företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB

Förslag från aktieägare till valberedningen kan lämnas till valberedningens ordförande Jörgen Olsson, e-post: jorgen.olsson@Deciso.se

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Ersättning

Riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 12 maj 2021 fastställde följande riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordics ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och ändringar i befintliga avtal som görs därefter.

Grundläggande principer

Ersättning till ledningen baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader där Ferronordic verkar. Ersättning ska även vara konkurrenskraftig i syfte att attrahera och behålla kompetenta ledningspersoner.

Fasta ersättningar

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan samt den enskilde ledningspersonens ansvarsområde och prestation. Ledningspersoner bosatta i utlandet med lön i rubel eller annan lokal valuta kan få sin fasta ersättning justerad för att reflektera valutakursförändringar.

Rörliga ersättningar

Utöver fast ersättning kan ledningen erhålla rörlig ersättning. Rörlig ersättning betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela koncernen och/eller del av koncernens verksamhet som ledningspersonen i fråga ansvarar. Rörlig ersättning för såväl VD som övriga ledningspersoner får inte överstiga 100% av den fasta ersättningen.

Andra förmåner

Ledningspersoner har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Därutöver kan tjänstebostad och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende ledningspersoner.

Pensionsersättningar

Utöver sådana pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag ska inte överstiga 12 månader.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller ledningens löner och andra anställningsvillkor

Ersättningsutskottet ansvarar för att:

 1. Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen,

 2. Uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen,
 3. Uppfölja och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt
 4. Uppfölja och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om:

 1. VD:s lön och andra anställningsvillkor, och
 2. Principer för ersättning till ledningen i övrigt (inklusive pension och avgångsvederlag).

Ersättningsutskottet ska dessutom granska och inför styrelsen föreslå de aktierelaterade incitamentprogram som beslutas av bolagsstämman.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans prövning av förslaget till riktlinjer

Ersättningar till ledningen som beslutats men inte förfallit vid årsstämman 2020 faller inom ramen för ovanstående riktlinjer.

Styrelseutskott

Revisionsutskottet

Styrelsen har beslutat att revisionsutskottet skall bestå av Annette Brodin Rampe, Niklas Florén, Håkan Eriksson (ordförande) och Staffan Jufors. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt, med undantag för Håkan Eriksson, större aktieägare. Revisionsutskottet skall säkerställa kvaliteten i de finansiella rapporterna, upprätthålla kontakten med koncernens revisorer, övervaka revisorernas oberoende och objektivitet, förbereda valet av revisorer (i samarbete med valberedningen), övervaka intern kontroll samt behandla andra relaterade frågor.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har beslutat att ersättningsutskottet skall bestå av Annette Brodin Rampe, Aurore Belfrage, Håkan Eriksson och Staffan Jufors (ordförande). Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt, med undantag för Håkan Eriksson, större aktieägare. Ersättningsutskottet bereder frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och andra ledamöter

Revisorer

På årsstämman den 12 maj 2023 omvaldes KPMG AB till Ferronordics revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ansvarig revisor är auktoriserade revisorn Mats Kåvik. KPMG och Mats Kåvik utför inga tjänster som föranleder att deras oberoende skulle kunna ifrågasättas. Inte heller de tjänster som revisorerna utfört för Ferronordic inom eller utanför ramen för revisionsuppdraget föranleder att detta förhållande skulle ändras.

Styrelse
 • Staffan Jufors
 • Annette Brodin Rampe
 • Aurore Belfrage
 • Niklas Florén
 • Lars Corneliusson
 • Håkan Eriksson

Presentation av ledamöterna

Ledning
 • Lars Corneliusson
 • Henrik Carlborg
 • Nadia Semiletova
 • Erik Danemar
 • Onur Gucum
 • Dan Eliasson
 • Anton Zhelyapov

Presentation av ledningen