Pressmeddelande
Regulatorisk

Ferronordic säljer sin ryska verksamhet

23 dec. 2022

Ferronordic har sålt sin ryska verksamhet. Köpeskillingen motsvarar 1 320 MSEK*. Av detta har ca 230 MSEK använts av Ferronordic AB för att återbetala skulder till de sålda ryska dotterbolagen. Resterande del av köpeskillingen har erhållits i euro på Ferronordics konto i Österrike. För koncernen innebär försäljningen således ett kassainflöde om ca 1 090 MSEK. Ferronordics övriga verksamhet i Tyskland och Kazakstan berörs inte direkt av transaktionen.

Ferronordic har idag, den 23 december 2022, sålt sina huvudsakliga ryska dotterbolag, OOO Ferronordic Machines, OOO Ferronordic Torgoviy Dom, OOO Ferronordic Torgovaja Kompanija och OOO Ferronordic Arkhangelsk. Köparen är en del av GILK-koncernen, ett ryskt leasingbolag.

Köpeskillingen är fixerad och uppgår till 9,2 miljarder RUB. Från detta belopp har 1,6 miljarder RUB använts av Ferronordic AB för att återbetala skulder till de tidigare dotterbolagen. Resterande del av köpeskillingen har betalats till Ferronordics konto i Österrike. Erhållet eurobelopp uppgår till 99 MEUR*, motsvarande 1 090 MSEK.

Försäljningen innebär att Ferronordic i allt väsentligt sålt samtliga tillgångar och skulder relaterade till Ryssland. Avtalen för transaktionen innehåller vissa grundläggande garantier avseende de sålda bolagen men Ferronordic förväntar sig inte att några skyldigheter eller förpliktelser ska uppstå på grund av dessa.

De sålda bolagen kan fortsätta använda varumärket Ferronordic under en övergångsperiod om sex månader.

Lars Corneliusson, VD för Ferronordic, kommenterar: ”Vi är glada över att ha lyckats genomföra denna transaktion. Trots extremt komplexa omständigheter har vi lyckats sälja den ryska verksamheten till ett pris i paritet med de sålda bolagens nettotillgångar och fått köpeskillingen betald i Österrike. Vi ser nu optimistiskt på 2023 och framtiden. I Tyskland förväntar vi oss att uppnå ett tempo för positivt rörelseresultat före årsskiftet. Verksamheten i Kazakstan växer och utvecklas väl. Samtidigt har vi nu en än starkare balansräkning. Vi står således väl rustade för att både vidareutveckla befintlig verksamhet i Tyskland och Kazakstan, samt genomföra vår strategi och expandera verksamheten bortom våra nuvarande marknader och tjänster.”

Bakgrund

Villkoren för Ferronordics verksamhet i Ryssland har försämrats kraftigt under året. Omfattande sanktioner har införts, bl.a. förbud för EU-medborgare att sälja vissa varor och tjänster i Ryssland. Ryssland har i sin tur infört begränsningar som innebär svårigheter för utlandsägda företag. Vidare har Ferronordics främsta partners avbrutit sin försäljning till Ryssland och i augusti kom Ferronordic överens med Volvo CE och Sandvik om att säga upp sina återförsäljaravtal för Ryssland. Under rådande omständigheter bedömer Ferronordic att det inte längre är möjligt för företaget att bedriva någon meningsfull verksamhet i Ryssland. Företaget har således valt att sälja den ryska verksamheten.

Kvarvarande tillgångar och anställda i Ryssland

Ferronordic har kvar ett dotterbolag i Ryssland för att upprätthålla anställning av ett mindre antal nyckelpersoner som är verksamma inom koncernen. På sikt är tanken att dessa medarbetare ska flytta till andra marknader.

Återköpsoption

Ferronordic har erhållit en option att återköpa upp till 75,1% i de sålda bolagen inom sju år till ett förbestämt pris. Priset uppgår till det högre av de sålda bolagens nettotillgångar vid tidpunkten för optionens utnyttjande, eller köpeskillingen för de sålda bolagen ökat med en årlig ränta om 12% från försäljningsdagen, i bägge fallen multiplicerat med den %-andel som förvärvas. Optionen förfaller om Ferronordic skulle återuppta verksamhet i Ryssland på egen hand.

Inverkan på Ferronordics strategi och verksamhet utanför Ryssland

Försäljningen förväntas inte ha någon direkt inverkan på koncernens verksamhet utanför Ryssland. Arbetet med att isolera och separera den ryska verksamheten från koncernen i övrigt slutfördes i augusti 2022.

Försäljningen förväntas inte heller resultera i någon väsentlig förändring av koncernens strategi i allmänhet. I Tyskland kommer mer resurser riktas mot att driva elektrifieringen av lastbilar och mot hållbara transportlösningar. I Kazakstan letar Ferronordic efter möjligheter att utveckla sin contracting services-verksamhet. Samtidigt söker Ferronordic möjligheter att expandera verksamheten vad avser såväl nya produkter och tjänster som nya marknader.

Finansiell inverkan på koncernen och moderbolaget

Köpeskillingen är fixerad men motsvarar i stort de sålda bolagens förväntade nettotillgångar vid försäljningstillfället i lokal valuta. Försäljningens faktiska inverkan på koncernens resultat under fjärde kvartalet 2022 kommer således uppgå till skillnaden mellan erhållen köpeskilling och de sålda bolagens nettotillgångar vid försäljningstillfället i redovisningsvaluta. Detta kommer presenteras närmare i Ferronordics rapport för fjärde kvartalet 2022.

För fjärde kvartalet 2022, helåret 2022 och relevanta jämförelseperioder kommer Ryssland rapporteras i koncernens resultat- och kassaflödesrapporter som resultat från avyttrad verksamhet. Koncernens balansräkning vid årets utgång kommer exkludera tillgångar och skulder relaterade till de sålda bolagen.

Under 2021 hade den ryska verksamheten en nettoomsättning om 4,7 miljarder SEK med ett rörelseresultat om 564 MSEK, motsvarande 76% respektive 117% av koncernens sammanlagda nettoomsättning respektive rörelseresultat. Koncernens övriga verksamhet utan Ryssland hade under motsvarande period en nettoomsättning om 1,5 miljarder SEK med ett rörelseresultat om

-81 MSEK (utav omsättningen utgjordes 9% av Kazakstan och resterande del av Tyskland).

Under de första nio månaderna 2022 hade den ryska verksamheten en nettoomsättning om 3,6 miljarder SEK och ett rörelseresultat om 432 MSEK, motsvarande 74% respektive 112% av koncernens sammanlagda nettoomsättning och justerade rörelseresultat. Under motsvarande period hade koncernens övriga verksamhet utan Ryssland en nettoomsättning om 1,3 miljarder SEK och ett rörelseresultat om -47 MSEK (utav omsättningen utgjordes 9% av Kazakstan och resterande del av Tyskland).

Vid utgången av tredje kvartalet 2022 hade de sålda ryska bolagen nettotillgångar om 1 630 MSEK, medan övriga koncernbolag utan Ryssland vid samma tidpunkt hade nettotillgångar om 477 MSEK.

Koncernens nettokassa ökade med 1 090 MSEK till följd av transaktionen. Vid utgången av tredje kvartalet 2022 var koncernens nettoskuld 579 MSEK. Utan skulden från Ferronordic AB till de sålda ryska dotterbolagen, som i sin helhet återbetalades i samband med försäljningen av dotterbolagen, var koncernens nettoskuld exklusive Ryssland 65 MSEK vid utgången av tredje kvartalet 2022.

Ovanstående estimat har inte granskats av koncernens revisorer.

*Översättning mellan valutor har gjorts till kurser SEK/EUR 10,99 och RUB/SEK 6,97


Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandvik Mobile Crushers i Tyskland, samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment och andra varumärken i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer,

Tel: +46 73 660 72 31, email: ir@ferronordic.com


Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2022, 10:00 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.