Pressmeddelande
Regulatorisk

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

16 nov. 2023

Q3 2023: Svagt operationellt. Viktigt strategiskt.

TREJDE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade 56% till 643 MSEK (412)
 • Justerat1 rörelseresultat minskade 37% till -28 MSEK (-21)
 • Rörelseresultatet minskade 109% till -28 MSEK (300)
 • Justerad1 rörelsemarginal ökade till -4,4% (-5,0)
 • Periodens resultat minskade 124% till -89 MSEK (366)
 • Resultatet per aktie före utspädning2 uppgick till
  -6,16 SEK (25,20)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -88 MSEK (240)

JANUARI- SEMPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade 54% till 1 948 MSEK (1 268)
 • Justerat1 rörelseresultat ökade 29% till -53 MSEK (-75)
 • Rörelseresultatet minskade 121% till -53 MSEK (246)
 • Justerad1 rörelsemarginal ökade till -2,7% (-5,9)
 • Periodens resultat minskade 104% till -19 MSEK (461)
 • Resultatet per aktie2 uppgick till -1,29 SEK (31,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -174 MSEK (263)
MSEK (eller som angivet)
2023 Q3
2022 Q3
%
2023 9M
2022 9M
%
FY2022
Nettoomsättning
2023 Q3 643
2022 Q3 412
% 56%
2023 9M 1,948
2022 9M 1,268
% 54%
FY2022 1,973
Bruttovinst
2023 Q3 75
2022 Q3 57
% 31%
2023 9M 244
2022 9M 153
% 59%
FY2022 250
Rörelseresultat
2023 Q3 -28
2022 Q3 300
% -109%
2023 9M -53
2022 9M 246
% -121%
FY2022 233
Rörelseresultat justerat1
2023 Q3 -28
2022 Q3 -21
% -37%
2023 9M -53
2022 9M -75
% 29%
FY2022 -88
Resultat från kvarvarande verksamhet
2023 Q3 -89
2022 Q3 262
% -134%
2023 9M -19
2022 9M 134
% -114%
FY2022 183
Periodens resultat
2023 Q3 -89
2022 Q3 366
% -124%
2023 9M -19
2022 9M 461
% -104%
FY2022 440
Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet, SEK2
2023 Q3 -6.16
2022 Q3 18.04
% -134%
2023 9M -1.29
2022 9M 9.20
% -114%
FY2022 12.58
Resultat per aktie, SEK2
2023 Q3 -6.16
2022 Q3 25.20
% -124%
2023 9M -1.29
2022 9M 31.70
% -104%
FY2022 30.28
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2023 Q3 -88
2022 Q3 240
%  
2023 9M -174
2022 9M 263
%  
FY2022 215
Nettoskuld (nettokassa)
2023 Q3 -378
2022 Q3 579
%  
2023 9M -378
2022 9M 579
%  
FY2022 -957
Bruttomarginal, %
2023 Q3 11.7%
2022 Q3 13.9%
% -2.2pp
2023 9M 12.5%
2022 9M 12.1%
% 0.5pp
FY2022 12.7%
Rörelsemarginal justerat1, %
2023 Q3 -4.4%
2022 Q3 -5.0%
% 0.6pp
2023 9M -2.7%
2022 9M -5.9%
% 3.2pp
FY2022 -4.5%
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2023 Q3 20%
2022 Q3 18%
% 2.4pp
2023 9M 20%
2022 9M 18%
% 2.4pp
FY2022 11%
Eget kapital/summa tillgångar, %
2023 Q3 62%
2022 Q3 42%
% 19.9pp
2023 9M 62%
2022 9M 42%
% 19.9pp
FY2022 58%
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM%
2023 Q3 -1%
2022 Q3 31%
% -32.3pp
2023 9M -1%
2022 9M 31%
% -32.3pp
FY2022 11%
Avkastning på eget kapital, LTM%
2023 Q3 -2%
2022 Q3 35%
% -37.1pp
2023 9M -2%
2022 9M 35%
% -37.1pp
FY2022 30%

1”Justerat” innebär här och i resten av denna rapport att exkludera effekten av ersättningsutbetalningen från Volvo på 321 MSEK i Q3 2022.

2Före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:

För några dagar sedan skrev vi på ett avtal om att förvärva Rudd Equipment Company, en stor Volvo CE-återförsäljare i USA, för 105 MUSD, med en kombination av eget kapital och lån. 2022 omsatte Rudd 308 MUSD och hade ett rörelseresultat på 16,5 MUSD. Detta är en omdanande transaktion för oss. Det är ett första steg in till världens näst största marknad för anläggningsmaskiner och ett stort steg mot att återuppbygga Ferronordic som ett ledande service- och försäljningsföretag och en viktig partner till Volvo.

Samtidigt har vi mycket att göra på våra nuvarande marknader. Operationellt var tredje kvartalet 2023 ett bakslag. Försäljningen ökade i både Tyskland och Kazakstan, men mindre än väntat, och långt under den potential vi ser. Marginalerna var låga, kostnaderna höga och vårt rörelsekapital växte. I Tyskland ökade försäljningen med 60% till 574 MSEK, men rörelseresultatet föll tillbaka till negativa nivåer och minskade till -16 MSEK. Att nå ett positivt rörelseresultat i Tyskland för helåret 2023 ser nu mer utmanande ut i den rådande ekonomiska situationen. Den totala försäljningen i Kazakstan ökade med 30% till 69 MSEK

men rörelseresultatet minskade till break-even. Koncernens rörelseresultat för kvartalet minskade till -28 MSEK. Nettokassan minskade till 378 MSEK, främst på grund av högre rörelsekapital och valutakurseffekter.
Under kvartalets gång har vi sett över alternativ för att minska Koncernens kostnader och få ner rörelsekapitalet. Effekterna av dessa åtgärder förväntas bli synliga under 2024. Merparten av nedskärningarna kommer att ske i Tyskland och påverkar främst administrativa funktioner.

Osäkerheten om utsikterna för den tyska ekonomin ökade under kvartalet. Även om det också fanns tidiga tecken på förbättring, gör högre räntor och inflation kunderna mer försiktiga. Den kazakiska marknaden för anläggnings-maskiner minskade trots att ekonomin växte. På längre sikt tror vi dock att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på våra marknader är starka. Trots bakslaget under tredje kvartalet är vi fortfarande övertygade om att vår verksamhet i Tyskland och Kazakstan har betydande tillväxtpotential på lång sikt. Tillsammans med vår expansion till USA ser vi därför på framtiden med tillförsikt och optimism.


Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Kontakt

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

ir@ferronordic.com

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké januari-december 2023 – 22 februari 2024

Årsredovisning 2023 – Runt 14 april 2024

Årsstämma 2024 - 16 maj 2024

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Org. nummer. 556748-7953

www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2023, 07:30 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.