Pressmeddelande
Regulatorisk

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

11 maj 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Nettoomsättning ökade 39% till 631 MSEK (455)
  • Rörelseresultat ökade 42% till -14 MSEK (-25)
  • Rörelsemarginal ökade till -2,2% (-5,4)
  • Periodens resultat minskade 89% till 7 MSEK (63)
  • Resultatet per aktie från kvarvarande verksamhet 1 uppgick till 0,46 SEK (-2,13)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -126 MSEK (-16)
MSEK (eller som angivet)
2023 Q1
2022 Q1
%
FY2022
Nettoomsättning
2023 Q1 631
2022 Q1 455
% 39%
FY2022 1,973
Bruttovinst
2023 Q1 85
2022 Q1 53
% 59%
FY2022 250
Rörelseresultat
2023 Q1 -14
2022 Q1 -25
% 42%
FY2022 247
Resultat från kvarvarande verksamhet
2023 Q1 7
2022 Q1 -31
% 122%
FY2022 197
Periodens resultat
2023 Q1 7
2022 Q1 63
% -89%
FY2022 440
Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet, SEK1
2023 Q1 0.46
2022 Q1 -2.13
% 122%
FY2022 -7.53
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2023 Q1 -126
2022 Q1 -16
%
FY2022 215
Nettoskuld (nettokassa)
2023 Q1 -681
2022 Q1 255
%
FY2022 -957
Bruttomarginal, %
2023 Q1 13.4%
2022 Q1 11.7%
% 1.7pp
FY2022 12.7%
Rörelsemarginal, %
2023 Q1 -2.2%
2022 Q1 -5.4%
% 3.2pp
FY2022 12.5%
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2023 Q1 23%
2022 Q1 3%
% 20.0pp
FY2022 11%
Eget kapital/summa tillgångar, %
2023 Q1 59%
2022 Q1 32%
% 27.2pp
FY2022 58%
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM%
2023 Q1 11%
2022 Q1 31%
% -19.9pp
FY2022 11%
Avkastning på eget kapital, LTM%
2023 Q1 26%
2022 Q1 35%
% -9.2pp
FY2022 30%
2023 Q1  
2022 Q1  
%  
FY2022  

1 Före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:

Det första kvartalet 2023 var starten på ett nytt kapitel i Ferronordics historia. Efter försäljningen av vår ryska verksamhet i slutet av 2022 kunde vi fokusera helt på Tyskland och Kazakstan, samt på Ferronordics nästa tillväxtmöjligheter.

I Tyskland nådde vi för första gången sedan starten 2020 ett positivt rörelseresultat för kvartalet. Detta är en milstolpe för oss. För tre år sedan tog vi över en förlustbringande verksamhet och satte som mål att genom investeringar och förbättringar i organisation, processer och nätverk över tid få den hållbart lönsam. Från de 9 verkstäder vi tog över från Volvo i januari 2020 har vi nu ett nätverk om 21 anläggningar. Vi har gjort stora förändringar i organisationen och arbetat hårt med att skapa en kultur byggd på engagemang från våra medarbetare samt fokus på kundnöjdhet och resultat. Vårt mål är och var att ta en större marknadsandel av eftermarknadsverksamheten och marknaden för lastbilar inom vårt försäljningsområde. Vi har haft viss framgång inom dessa områden men mycket arbete återstår för att fånga den potential vi fortsätter att se. Vi är medvetna om makroekonomiska risker men förväntar oss ett positivt rörelseresultat också för året som helhet i Tyskland.

I Kazakstan fördubblades försäljningen av nya och begagnade maskiner. Lönsamheten fortsatte också att förbättras.

Under kvartalet fortsatte vi att utveckla våra verksamheter på båda marknaderna. Vårt arbete i Tyskland för att främja hållbara transportlösningar leder till ökat intresse för elektriska lastbilar. Vi erbjuder även elektriska lastbilar och laddningsutrustning för uthyrning. I Kazakstan slutförde vi arbetet med att omorganisera våra verkstäder för att ytterligare öka kundfokus. Vi fortsatte arbetet med att hitta nya tillväxtmöjligheter och analyserar olika alternativ. Vår avsikt är att använda pengarna från försäljningen av den ryska verksamheten för att expandera till nya marknader.

Koncernens nettoomsättning ökade med 39% till 631 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 42% till

-14 MSEK.

I Tyskland fortsätter vi att se en stark efterfrågan på service och lastbilar, trots oro för en svagare ekonomi. Vår verksamhet i Kazakstan fortsätter att utvecklas och vi söker aktivt möjligheter att utöka vår produkt- och verksamhetsportfölj. I ett längre perspektiv tror vi att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på den tyska och den kazakiska marknaden är starka. Vi fortsätter också att analysera nya möjligheter utanför våra nuvarande marknader.”Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com


Kontakt

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

ir@ferronordic.com


Finansiell kalender

Årsstämma 2023 – 11 maj

Delårsrapport april-juni 2023 – 17 augusti

Delårsrapport januari-september 2023 – 16 november

Bokslutskommuniké januari-december 2023 – 22 februari 2024

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Corporate ID no. 556748-7953

www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2023, 07:30 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.