Pressmeddelande
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

22 feb. 2024

Q4 2023: Omstart

FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade 30% till 915 MSEK (705)
 • Rörelseresultatet minskade 361% till -62 MSEK (-13)
 • Rörelsemarginalen minskade till -6,8% (-1,9)
 • Periodens resultat minskade 329% till -89 MSEK (-21)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -6,11 SEK (-1,42)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 MSEK (-48)

JANUARI- DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade 45% till 2 863 MSEK (1 973)
 • Rörelseresultatet minskade 149% till -115 MSEK (233)
 • Rörelsemarginalen minskade till -4,0% (11,8)
 • Periodens resultat minskade 124% till -107 MSEK (440)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -7,39 SEK (30,28)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 MSEK (215)
MSEK (eller som angivet)
2023 Q4
2022 Q4
%
2023 12M
2022 12M**
%
Nettoomsättning
2023 Q4 915
2022 Q4 705
% 30%
2023 12M 2,863
2022 12M** 1,973
% 45%
Bruttovinst
2023 Q4 133
2022 Q4 97
% 37%
2023 12M 377
2022 12M** 250
% 51%
Rörelseresultat
2023 Q4 -62
2022 Q4 -13
% -361%
2023 12M -115
2022 12M** 233
% -149%
Resultat från kvarvarande verksamhet
2023 Q4 -89
2022 Q4 49
% -281%
2023 12M -107
2022 12M** 183
% -159%
Periodens resultat
2023 Q4 -89
2022 Q4 -21
% -329%
2023 12M -107
2022 12M** 440
% -124%
Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet, SEK*
2023 Q4 -6.11
2022 Q4 3.38
% -281%
2023 12M -7.39
2022 12M** 12.58
% -159%
Resultat per aktie, SEK*
2023 Q4 -6.11
2022 Q4 -1.42
% -329%
2023 12M -7.39
2022 12M** 30.28
% -124%
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2023 Q4 147
2022 Q4 -48
%  
2023 12M -27
2022 12M** 215
%  
Nettoskuld (nettokassa)
2023 Q4 1,349
2022 Q4 -957
%  
2023 12M 1,349
2022 12M** -957
%  
Bruttomarginal, %
2023 Q4 14.5%
2022 Q4 13.8%
% 0.8pp
2023 12M 13.2%
2022 12M** 12.7%
% 0.5pp
Rörelsemarginal, %
2023 Q4 -6.8%
2022 Q4 -1.9%
% -4.9pp
2023 12M -4.0%
2022 12M** 11.8%
% -15.8pp
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2023 Q4 20%
2022 Q4 11%
% 9.1pp
2023 12M 20%
2022 12M** 11%
% 9.1pp
Eget kapital/summa tillgångar, %
2023 Q4 34%
2022 Q4 58%
% -23.8pp
2023 12M 34%
2022 12M** 58%
% -23.8pp
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM%
2023 Q4 -3%
2022 Q4 11%
% -13.5pp
2023 12M -3%
2022 12M** 11%
% -13.5pp
Avkastning på eget kapital, LTM%
2023 Q4 -6%
2022 Q4 30%
% -35.7pp
2023 12M -6%
2022 12M** 30%
% -35.7pp

*Före utspädning.

**Inklusive effekten av en engångsersättning från Volvo på 321 MSEK

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar:

Q4 2023 markerar ett nytt kapitel i Ferronordics historia. Sedan 30 november är Ferronordic verksamt i nio delstater i östra USA. Den förvärvade verksamheten har en lång historia och är lönsam. Vi ser möjligheter att arbeta tillsammans med våra nya kollegor för att öka marknadsandelar och förbättra vår lönsamhet ytterligare. Under december uppgick omsättningen i USA till 308 MSEK med ett rörelseresultat om 25 MSEK, vilket motsvarar en rörelse-marginal om 8,0%, inklusive 11 MSEK i transaktionskostnader.

Vi hade ett utmanande kvartal i Tyskland och vi står inför en svagare marknad. Även om vi såg en fortsatt god efterfrågan i våra verkstäder, har vi inte fått tillräcklig avkastning på vår organisation. Vi omorganiserar vår verksamhet för att stå bättre rustade för framtiden. Vi vidtar åtgärder för att minska administrativa kostnader och skapa en smidigare organisationsstruktur under ett nytt ledarskap. Våra initiativ skall öka effektiviteten i organisationen och förväntas medföra besparingar om ca 60 MSEK per år från Q2 2024 men kostade oss 23 MSEK i avsättningar i Q4 2023. Långa leveranstider från leverantörer och vikande efterfrågan bidrog till att varulagret och skuldsättningen fortsatte öka under kvartalet. Vi har vidtagit åtgärder för att minska lagret under H1 2024. För att ytterligare stärka vår flexibilitet och frigöra kapital har vi också beslutat att minska vårt lager av begagnade lastbilar och vår uthyrningsflotta.

Samtidigt växer eftermarknaden och intresset bland våra kunder för elektriska lastbilar.

Q4 2023 var utmanande även i Kazakstan. Även om landets ekonomi fortsatte växa, minskade marknaden och vår försäljning. Däremot ökade eftermarknaden och försäljningen av begagnade maskiner. Det finns mycket potential för vår verksamhet i Kazakstan.

Sammantaget för Koncernen, inklusive en månads verksamhet i USA, ökade nettoomsättningen med 30% till 915 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -62 MSEK, eller -15 MSEK undantaget de engångskostnader som redovisats under kvartalet. Koncernens nettokassa utvecklades till en nettoskuld om 1 349 MSEK, främst till följd av förvärvet av verksamheten i USA. Givet det negativa resultatet rekommenderar Ferronordics styrelse att ingen utdelning betalas ut under 2024.

Efter ett utmanande och omdanande 2023 ser vi med tillförsikt fram emot en omstart i 2024. Vi är optimistiska över vår expansion till USA och möjligheterna där. Tyska marknaden ser svag ut men vi vidtar åtgärder för att anpassa vår organisation för att öka resiliens och lönsamhet. Vi är övertygande om att vi kommer ut starkare från nuvarande utmaningar och förbli optimistiska om den långsiktiga potentialen i Tyskland. Verksamheten i Kazakstan fortsätter att utvecklas, även om den kommer utgöra en mindre del av Koncernens totala verksamhet framöver.Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag för lastbilar och anläggningsmaskiner. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic är återförsäljare för Volvo CE i hela eller delar av nio delstater i USA och representerar även Hitachi, Sandvik och Linkbelt i delar av samma område. Ferronordic är också återförsäljare av Volvo CE, Mecalac och Sandvik mobila kross- och sorteringsverk i Kazakstan. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har idag 41 anläggningar och ca. 800 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Kontakt

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

ir@ferronordic.com

Finansiell kalender

Årsredovisning 2023 – 16 april

Delårsrapport januari-mars 2024 - 16 maj

Årsstämma 2024 - 16 maj

Delårsrapport april-juni 2024 - 15 augusti

Delårsrapport juli-september 2024 - 14 november

Nybrogatan 6

SE-114 34 Stockholm

+46 8 5090 7280

Corporate ID no. 556748-7953

www.ferronordic.com


Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2024, 07:30 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.