Pressmeddelande
Regulatorisk

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

12 maj 2022

Oroliga tider

FÖRSTA KVARTALET 2022

  • Nettoomsättningen ökade 38% till 1 746 MSEK (1 267)
  • Rörelseresultatet ökade 36% till 108 MSEK (80)
  • Rörelsemarginalen minskade till 6,2% (6,3)
  • Periodens resultat ökade 12% till 63 MSEK (56)
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,30 SEK (3,85)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 MSEK (91)

PRELIMINÄRT APRIL

  • Preliminär omsättning i Ryssland fristående i april om 375 MSEK. Andra utvalda finansiella indikatorer för Ryssland i april redovisas på sidan 8 i rapporten.
MSEK (eller som angivet)
2022 Q1
2021 Q1
%
Nettoomsättning
2022 Q1 1,746
2021 Q1 1,267
% 38%
Bruttovinst
2022 Q1 300
2021 Q1 215
% 40%
Rörelseresultat
2022 Q1 108
2021 Q1 80
% 36%
Periodens resultat
2022 Q1 63
2021 Q1 56
% 12%
Resultat per aktie, SEK*
2022 Q1 4.30
2021 Q1 3.85
% 12%
Kassaflöde från den löpande versamheten
2022 Q1 -16
2021 Q1 91
%  
Nettoskuld (nettokassa)
2022 Q1 255
2021 Q1 -33
%  
Bruttomarginal, %
2022 Q1 17.2%
2021 Q1 17.0%
% 0.3pp
Rörelsemarginal, %
2022 Q1 6.2%
2021 Q1 6.3%
% -0.1pp
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2022 Q1 3%
2021 Q1 4%
% -0.4pp
Eget kapital/summa tillgångar, %
2022 Q1 32%
2021 Q1 28%
% 3.7pp
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM%
2022 Q1 31%
2021 Q1 21%
% 9.8pp
Avkastning på eget kapital, LTM%
2022 Q1 35%
2021 Q1 31%
% 4.2pp

*Före utspädning

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar: När vi publicerar denna rapport fortsätter den militära konflikten i Ukraina. För Ferronordic orsakar situationen betydande störningar och osäkerhet. Några av våra huvudpartners har tillfälligt avbrutit försäljning och leveranser till Ryssland. Vi följer de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet i Ryssland och arbetar med att anpassa vår organisation till nya villkor. I den mån vi inte begränsas av gällande restriktioner fortsätter vi att tillhandahålla service till kunder och sälja produkter från vårt varulager eller från partners som fortsätter att leverera. Om situationen blir utdragen innebär läget emellertid betydande risker för vår affärsmodell i Ryssland. Vår verksamhet i Kazakstan och Tyskland påverkas inte direkt av situationen.
Under första kvartalet 2022 ökade koncernens netto-omsättning med 38% till 1 746 MSEK. Rörelsemarginalen var i stort sett oförändrad på 6,2% och rörelseresultatet ökade med 36% till 108 MSEK.
I Ryssland var marknaden stark upp till 24 februari. Vår försäljning under kvartalet avspeglar huvudsakligen avtal som ingåtts under denna period. Den totala nettoomsättningen i Ryssland/CIS ökade med 32% till 1 326 MSEK. Rörelse-marginalen minskade främst på grund av de avsättningar som gjordes under kvartalet.

Den tyska marknaden för tunga lastbilar var i stort sett oförändrad under första kvartalet 2022. Vår försäljning av nya lastbilar ökade dock med 66% räknat i enheter och vi tog ytterligare marknadsandelar. Vår verksamhet för begagnade lastbilar mer än fördubblade omsättningen och eftermarknads-försäljningen ökade med 36%. Vi öppnade en ny verkstad i Bad Hersfeld och fyller därmed ytterligare ett viktigt tomrum i vårt växande nätverk. Vi fortsatte att marknadsföra och demonstrera ellastbilar till våra kunder och vi tecknade en order på två helelektriska Volvo FM-lastbilar. Netto-omsättningen i Tyskland ökade med 62% till 420 MSEK och rörelseresultatet med 25% till -10 MSEK.
Till följd av den militära konflikten i Ukraina har utsikterna för vår verksamhet i Ryssland försämrats avsevärt. Om situationen fortsätter innebär det risker för vår verksamhet i Ryssland. I Tyskland tror vi att en fortsatt återhämtning från pandemin kommer att leda till ökad efterfrågan på lastbilar och service. Det geopolitiska läget kan dock även påverka den tyska ekonomin och marknaden. I ett längre perspektiv tror vi dock att affärsmöjligheterna på den tyska marknaden är fortsatt starka.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Lastvagnar och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

För media och journalister:

Ceren Wende, Marknads- och kommunikationschef, Tel: +46 73 658 59 80, or email: ceren.wende@ferronordic.com

För investerare och analytiker:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer, Tel: +46 73 660 72 31, or email: ir@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2022, 07:30 CET.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.