Pressmeddelande
Regulatorisk

Ferronordics Delårsrapport januari - september 2021

12 nov. 2021

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade 47% till 1 661 MSEK (1 129)
 • Rörelseresultatet ökade 37% till 147 MSEK (107)
 • Rörelsemarginalen minskade till 8,9% (9,5)
 • Periodens resultat ökade 34% till 109 MSEK (81)
 • Resultatet per aktie uppgick till 7,48 SEK (5,57)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 327 MSEK (100)


JANUARI- SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade 31% till 4 517 MSEK (3 450)
 • Rörelseresultatet ökade 41% till 371 MSEK (263)
 • Rörelsemarginalen ökade till 8,2% (7,6)
 • Periodens resultat ökade 41% till 251 MSEK (177)
 • Resultatet per aktie uppgick till 17,27 SEK (12,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 538 MSEK (514)


MSEK (eller som angivet)
2021 Jul-Sep
2020 Jul-Sep
%
2021 Jan-Sep
2020 Jan-Sep
%
2020 Helår
Nettoomsättning
2021 Jul-Sep 1 661
2020 Jul-Sep 1 129
% 47%
2021 Jan-Sep 4 517
2020 Jan-Sep 3 450
% 31%
2020 Helår 4 635
Bruttovinst
2021 Jul-Sep 324
2020 Jul-Sep 221
% 46%
2021 Jan-Sep 825
2020 Jan-Sep 610
% 35%
2020 Helår 797
Rörelseresultat
2021 Jul-Sep 147
2020 Jul-Sep 107
% 37%
2021 Jan-Sep 371
2020 Jan-Sep 263
% 41%
2020 Helår 328
Periodens resultat
2021 Jul-Sep 109
2020 Jul-Sep 81
% 34%
2021 Jan-Sep 251
2020 Jan-Sep 177
% 41%
2020 Helår 222
Resultat per aktie*, SEK
2021 Jul-Sep 7,48
2020 Jul-Sep 5,57
% 34%
2021 Jan-Sep 17,27
2020 Jan-Sep 12,21
% 41%
2020 Helår 15,25
Kassaflöde från den löpande versamheten
2021 Jul-Sep 327
2020 Jul-Sep 100
%  
2021 Jan-Sep 538
2020 Jan-Sep 514
%  
2020 Helår 693
Nettoskuld (nettokassa)
2021 Jul-Sep -75
2020 Jul-Sep 83
%  
2021 Jan-Sep -75
2020 Jan-Sep 83
%  
2020 Helår -20
2021 Jul-Sep  
2020 Jul-Sep  
%  
2021 Jan-Sep  
2020 Jan-Sep  
%  
2020 Helår  
Bruttomarginal, %
2021 Jul-Sep 19,5%
2020 Jul-Sep 19,6%
% -0,1pp
2021 Jan-Sep 18,3%
2020 Jan-Sep 17,7%
% 0,6pp
2020 Helår 17,2%
Rörelsemarginal, %
2021 Jul-Sep 8,9%
2020 Jul-Sep 9,5%
% -0,6pp
2021 Jan-Sep 8,2%
2020 Jan-Sep 7,6%
% 0,6pp
2020 Helår 7,1%
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %
2021 Jul-Sep 0%
2020 Jul-Sep 8%
% -8,1pp
2021 Jan-Sep 0%
2020 Jan-Sep 8%
% -8,1pp
2020 Helår 5%
Eget kapital/summa tillgångar, %
2021 Jul-Sep 27%
2020 Jul-Sep 33%
% -6,1pp
2021 Jan-Sep 27%
2020 Jan-Sep 33%
% -6,1pp
2020 Helår 31%
Avkastning på sysselsatt kapital, %
2021 Jul-Sep 27%
2020 Jul-Sep 25%
% 2,0pp
2021 Jan-Sep 27%
2020 Jan-Sep 25%
% 2,0pp
2020 Helår 20%
Avkastning på eget kapital, %
2021 Jul-Sep 48%
2020 Jul-Sep 44%
% 4,6pp
2021 Jan-Sep 48%
2020 Jan-Sep 44%
% 4,6pp
2020 Helår 40%

Lars Corneliusson, Koncernchef och VD, kommenterar: Under tredje kvartalet 2021 uppnådde Ferronordic ytterligare ett rekordresultat. De totala intäkterna växte med 47% till 1 661 MSEK och rörelseresultatet var 147 MSEK med en rörelsemarginal på 8,9%. Rörelsekapitalet förblev lågt då efterfrågan översteg ett begränsat utbud. Kassaflödet från verksamheten var starkt och bidrog till att koncernen återgick till en nettokassa. I Ryssland/CIS var marknaden för anläggningsmaskiner fortsatt stark då råvarupriserna växte och investeringar i infrastruktur fortsatte. Kundernas maskinutnyttjande ökade också, vilket tillsammans med vår digitala försäljning bidrog till en god tillväxt i eftermarknadsförsäljningen. Inom contracting services fortsatte vi att utveckla vårt projekt i Norilsk. Den sammanlagda omsättningen i Ryssland/CIS ökade med 48% och rörelseresultatet med 44% till 179 MSEK.

I oktober tillkännagav vi utvidgningen av vårt partnerskap med Sandvik. Förutom mobila krossar och sorteringsverk kommer vi även att bli distributör av de större och mer komplexa stationära krossarna och sorteringsverken. I Tyskland var marknaden för tunga lastbilar i stort sett oförändrad. Inom vårt försäljningsområde minskade marknaden med 13% medan vår försäljning av nya lastbilar ökade med 25% i enheter och vi tog ytterligare marknadsandelar. Vår verksamhet för begagnade lastbilar, som lanserades i slutet av 2020, fortsatte att växa. Vår eftermarknadsförsäljning förbättrades, delvis på grund av våra förvärv. Under tredje kvartalet accelererade vi arbetet med att omstrukturera och förbättra vår organisation. Delvis som ett resultat av omstruktureringskostnader minskade rörelseresultatet jämfört med förra året. Vi fortsätter att bygga en kundcentrerad plattform och utveckla vårt nätverk. Under kvartalet påbörjade vi byggnation av vårt nya service- och försäljningscenter för Hannover och tillkännagav även förvärv av en verkstad i Bergstrasse. Nuvarande osäkerhet i våra marknader hänför sig främst till begränsningar i leveranskedjan som vi förväntar oss fortsätta långt in i 2022. I ett längre perspektiv ser vi starka underliggande fundament och affärsmöjligheter på våra marknader.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandvik Rock Processing Solutions och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och driver maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

För investerare och analytiker:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer, +46 73 660 72 31, erik.danemar@ferronordic.com

För media och journalister:

Ceren Wende, Marknads- och kommunikationschef, +46 73 658 59 80, ceren.wende@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2021, 07:30 CET.

*före utspädning

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra rapporter och pressmeddelanden

Grattis!

Din prenumeration är nu sparad och du får ett e-postmeddelande för att verifiera din adress och aktivera din prenumeration.