Quality. Respect. Excellence.

Ferronordic AB (publ) håller en extra bolagsstämma den 5 november 2020. Stämman kommer att hållas utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Dokumentation från stämman finns tillgänglig under nedanstående länk.

EGM 2020 - Dokumentation


Årsstämman 2020 i Ferronordic AB (publ) hölls den 25 juni 2020 utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Dokumentation från stämman finns tillgänglig under nedanstående länk.

Bolagstämma 2020 - Dokument


Tidigare bolagsstämmor

Dokumentarkiv

Riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 14 maj 2019 fastställde följande riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordics ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och ändringar i befintliga avtal som görs därefter.

Grundläggande principer

Ersättning till ledningen baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader där Ferronordic verkar. Ersättning ska även vara konkurrenskraftig i syfte att attrahera och behålla kompetenta ledningspersoner.

Fasta ersättningar

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan samt den enskilde ledningspersonens ansvarsområde och prestation. Ledningspersoner bosatta i utlandet med lön i rubel eller annan lokal valuta kan få sin fasta ersättning justerad för att reflektera valutakursförändringar.

Rörliga ersättningar

Utöver fast ersättning kan ledningen erhålla rörlig ersättning. Rörlig ersättning betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela koncernen och/eller del av koncernens verksamhet som ledningspersonen i fråga ansvarar. Rörlig ersättning för VD ska inte överstiga 100% av den fasta ersättningen. Rörlig ersättning för övriga ledningspersoner ska inte överstiga 50% av den fasta ersättning. Undantag kan göras för ledningspersoner vars arbete till övervägande del består av försäljning, för vilka den rörliga ersättningen dock inte ska överstiga 200% av den fasta ersättning.

Andra förmåner

Ledningspersoner har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Därutöver kan tjänstebostad och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende ledningspersoner.

Pensionsersättningar

Utöver sådana pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag ska inte överstiga 12 månader.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller ledningens löner och andra anställningsvillkor

Ersättningsutskottet ansvarar för att:

1)      bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen,

2)      uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen,

3)      uppfölja och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt

4)      uppfölja och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.


Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om:

1)      VD:s lön och andra anställningsvillkor, och

2)      principer för ersättning till ledningen i övrigt (inklusive pension och avgångsvederlag).

Ersättningsutskottet ska dessutom granska och inför styrelsen föreslå de aktierelaterade incitamentprogram som beslutas av bolagsstämman.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans prövning av förslaget till riktlinjer

Ersättningar till ledningen som beslutats men inte förfallit vid årsstämman 2019 faller inom ramen för ovanstående riktlinjer.Revisionsutskottet

Styrelsen har beslutat att revisionsutskottet skall bestå av Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Håkan Eriksson (ordförande) och Staffan Jufors. Magnus Brännström är oberoende och kvalificerad ledamot. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt, med undantag för Håkan Eriksson, större aktieägare. Revisionsutskottet skall säkerställa kvaliteten i de finansiella rapporterna, upprätthålla kontakten med koncernens revisorer, övervaka revisorernas oberoende och objektivitet, förbereda valet av revisorer (i samarbete med valberedningen), övervaka intern kontroll, samt behandla andra relaterade frågor.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har beslutat att ersättningsutskottet skall bestå av Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Håkan Eriksson och Staffan Jufors (ordförande). Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt, med undantag för Håkan Eriksson, större aktieägare.

På årsstämman den 14 maj 2019 omvaldes KPMG AB till Ferronordics revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Ansvarig revisor är auktoriserade revisorn Mattias Lötborn. KPMG och Mattias Lötborn utför inga tjänster som föranleder att deras oberoende skulle kunna ifrågasättas. Inte heller de tjänster som revisorerna utfört för Ferronordic inom eller utanför ramen för revisionsuppdraget föranleder att detta förhållande skulle ändras.


Årsstämman den 14 maj 2019 fastställde följande principer avseende Ferronordics valberedning:

Valberedningen består av fyra ledamöter.

Styrelsens ordförande skall vid utgången av tredje kvartalet 2019 kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dem att utse sin representant till valberedningen. Aktieägare som är anställda i koncernen anses i detta hänseende som en aktieägare.

Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till närmast följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot). Om ledamot avgår skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren (om valberedningen inte överenskommer annat).

Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

 • Val av ordförande vid årsstämman,

 • Antal styrelseledamöter,

 • Val av styrelse och styrelseordförande,

 • Val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott),

 • Arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisor,

 • Valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget men får erhålla ersättning för skäliga utlägg.

Inför årsstämman 2020 består Ferronordics valberedning av följande personer:

 • Jan Dworsky, företrädande Swedbank Robur;

 • Per-Olof Eriksson, företrädande anställda i Ferronordic;

 • Fredrik Liedholm, företrädande Scandsib Holding; och

 • Jörgen Olsson (ordförande), företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB

Förslag till valberedningen från aktieägare skickas till Dan Eliasson, e-post: dan.eliasson@ferronordic.com.

 • Staffan Jufors
 • Annette Brodin Rampe
 • Magnus Brännström
 • Lars Corneliusson
 • Erik Eberhardson
 • Håkan Eriksson

 • Lars Corneliusson
 • Henrik Carlborg
 • Nadezhda Arzumanova
 • Erik Danemar
 • Onur Gucum
 • Dan Eliasson
 • Anton Zhelyapov